Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 9 juli

De apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
Handelingen 4 vers 33

De opstanding van de Heere Jezus Christus was in de eerste tijd van het christendom een belangrijk onderwerp in de verkondiging van de apostelen. Daar hangt ontzettend veel, ja, uiteindelijk alles van af.

God wekte Zijn Zoon op en liet daardoor zien dat Hij welbehagen in Hem vond. Hij bevestigde zo dat het verlossingswerk aan het kruis aan al Zijn heilige eisen had voldaan.

Tegelijk bewijst de opstanding van de Heere Jezus dat Hij heilig en rechtvaardig is, zonder zonde. De dood kon Hem niet vasthouden.

Met de opstanding doorkruiste God de plannen van de ongelovige Joden die Jezus Christus niet als hun Messias wilden aannemen. Ze dachten dat ze over Hem hadden getriomfeerd, toen Hij was gestorven. Maar nu bewijst het lege graf dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de verwerping van Hem Die God had gezalfd als hun Koning.

Met het aannemen van de opstanding van Christus staat of valt alles!

Het dagboek bestellen?