Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 18 juni

De engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.
Lukas 2 vers 10 en 11

Jezus Christus leefde lang geleden enkele tientallen jaren op aarde. Hij is de eeuwige Zoon van God en werd met een bijzonder doel Mens. De engel zei: ‘U is heden een Heiland geboren’. Hij kwam op aarde om als Heiland het verlossingswerk voor zondige mensen te volbrengen. Zo stierf Hij uiteindelijk aan het kruis voor mensen zoals u en ik.

Deze Mens is tegelijkertijd de Schepper van alles en allen. De Schepper van het heelal en de Man aan het kruis zijn één en dezelfde Persoon!

Wat heeft Hem bewogen om die vreselijke dood te sterven? Mijn verstand blijft het antwoord schuldig. Maar uit de Bijbel weet ik dat het de grenzeloze liefde van God was die Hem ertoe bracht Zijn Zoon af te staan, en dat het de Goddelijke liefde in de Heere Jezus was die Hem Zichzelf liet opofferen.

Het is niet te begrijpen. We kunnen het alleen maar bewonderend zien en aanbidden!

Het dagboek bestellen?