Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 24 januari

De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Lukas 19 vers 10

Sinds Adam en Eva in de zonde vielen, zijn de mensen verloren. Ze lopen van God weg en bevinden zich op de weg naar het eeuwige verderf. God wíl niet dat Zijn schepselen verloren gaan. Daarom kwam Zijn Zoon op aarde: om ons te zoeken en te redden.

Een schaap is weggelopen van de herder en vindt de weg terug niet meer. De Heere Jezus is de trouwe Herder. Hij zoekt de verdwaalde schapen op en draagt ze op Zijn schouders naar huis.

Gód zoekt! Het initiatief gaat van Hem uit. Maar de Bijbel zegt ons ook dat wíj Hem moeten zoeken, terwijl Hij te vinden is; dat we Hem moeten aanroepen, terwijl Hij nabij is.

Als Gods zoekende liefde Zijn Zoon niet als Zaligmaker naar de aarde had gestuurd, zou ieder mens verloren gaan. Allen kunnen gered worden, maar Hij dwingt niemand. Hij vraagt, ja, smeekt het ons wel dat we Hem zoeken en ons tot Hem bekeren.

En als de mens niet wil, wat dan? Dan sterft hij in zijn zonden en gaat voor eeuwig verloren. Een grotere dwaasheid bestaat niet.

Het dagboek bestellen?