Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 9 januari

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
Mattheüs 4 vers 1 en 2

In alle verzoekingen die in de woestijn op de Heere Jezus zijn afgekomen, heeft Hij de overwinning behaald op de verleider. Zijn volmaaktheid werd daardoor helemaal openbaar. Hij opende zo ook voor ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt, een weg van overwinning over het kwaad en de satan zelf.

Waarom zegevierde de Heere Jezus dan steeds over de duivel? Omdat Hij niet twijfelde aan de goedheid van God en evenmin aan de onfeilbaarheid van wat Hij zegt, van Gods Woord. Dat was in Zijn hele leven zo. Oók in Zijn gebedsstrijd in Gethsémané. Eveneens in Zijn diepe lijden op Golgotha!

Wat is dat een oorzaak voor ons om Hem te danken! Als Hij – we wagen het nauwelijks dat te zeggen! – niet staande was gebleven, had Hij het werk van de verzoening nooit kunnen volbrengen. Dan had Hij immers Zélf verzoening nodig gehad. God zij dank, we weten dat Hij standhield! Hij bewees de zondeloze Mens te zijn. En daarom was Hij in staat het offer voor de zonde te brengen.

 

Het dagboek bestellen?