Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 5 juni

Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus (…) Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
Hebreeën 10 vers 10 en 14

Op Golgotha
– werd de Koning der koningen, Jezus Christus, gekruisigd met een doornenkroon op het hoofd. Hij heeft dat toegelaten, opdat mensen door Zijn offer gered kunnen worden;
– werd de Heere der heerlijkheid als de grootste misdadiger veroordeeld, opdat zelfs de ergste zondaar in genade door God aangenomen kan worden;
– gaf de Levensvorst Zichzelf als offer voor de zonde in de dood, opdat zij die dood zijn in zonden en misdaden, eeuwig leven kunnen krijgen;
– opende de Zoon van God de weg tot God voor allen die Hem in het geloof aannemen;
– onderging de Rechtvaardige het kruislijden voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God en in verbinding met Hem zou brengen; en
– werd de Zondeloze tot zonde gemaakt, opdat zondaars vergeving kunnen ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?