Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 25 september

Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.
Johannes 2 vers 17

Gods Zoon zag de onreine koophandel in de tempel, het huis van Zijn Vader. Wat een pijnlijke ervaring voor Hem! Dan toont Hij Die zachtmoedig en nederig van hart is, dat Hij tegelijk vol ijver is voor de eer en heerlijkheid van Zijn Vader. Hij maakt een zweep van touw en drijft alles de tempel uit.

De oversten van de Joden verzetten zich en vragen Hem om een teken, om een bewijs dat Hij het recht en het gezag heeft om dat te doen. De Heere Jezus geeft dan dat bijzondere antwoord: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen”. Hij kondigt daarmee op bedekte wijze Zijn dood aan het kruis aan, maar óók Zijn opstanding. Het is een bijzonder krachtige boodschap van Gods liefde.

De Heiland zou drie dagen in de dood blijven om dan uit het graf op te staan en de plaats van heerlijkheid aan Gods rechterhand in te nemen. Ná Christus’ opstanding heeft de Heilige Geest de discipelen duidelijk gemaakt waarop de Heere Jezus met deze woorden doelde. Zijn dood is niet een nederlaag, maar de levende weg om tot God te naderen!

Het dagboek bestellen?