Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 19 juni

Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. 
Genesis 22 vers 19

Twee keer wordt in dit hoofdstuk gezegd dat Abraham en Izak “beiden samen gingen”, naar de berg waarop de aartsvader zijn zoon moest offeren. Deze harmonie is een afspiegeling van de eenstemmigheid tussen de Vader en de Zoon, toen de Vader Zijn Zoon op de weg naar Golgotha begeleidde.

Deze derde keer slaat het samen gaan op Abraham en Izak met de knechten. Sinds het verzoeningswerk is volbracht en de verlossing is bewerkt, kunnen allen die door het geloof in de Heere Jezus zijn gered, gemeenschap hebben met God de Vader. We zijn Zijn kinderen geworden. We mogen samen met de Vader en Zijn Zoon de weg gaan die uitmondt in de hemel. Wat een genade!

Deze gemeenschap is in de eerste plaats een persoonlijk voorrecht: ík mag gemeenschap hebben met míjn Heiland en met Zijn Vader Die nu ook míjn Vader is. Daarnaast kunnen we als christenen samen van dat voorrecht genieten. Dat geeft ons ook kracht en moed om het goede, hemelse einddoel veilig te bereiken.

 

Het dagboek bestellen?