Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 9 december

(…) terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
Hebreeën 12 vers 2

Als de Leidsman is de Heere Jezus onze ‘Aanvoerder’. Hij is de wedloop begonnen en heeft die ook voortgezet tot aan het einde toe, totdat Hij het einddoel bereikte en de hemel kon binnengaan. Zo is Hij ons Voorbeeld op onze geloofsweg.

Tegelijk is Hij ook de Voleinder van het geloof. Hij is Zijn weg immers in gehoorzaamheid en trouw gegaan. Hij faalde niet en struikelde niet. Tot het einde was Hij in alles in overeenstemming met Gods wil.

Zijn weg was moeilijk. Die leidde langs Gethsémané en Golgotha. Dat was voor Hem een verschrikking. Hij keek echter over het kruis heen. Hij had een heerlijke vreugde in het vooruitzicht.

Hij dacht allereerst aan de verheerlijking van Zijn God en Vader. Ook dacht Hij aan de redding van alle mensen die Hij liefhad en voor wie Hij Zijn leven wilde geven. En Hij verlangde ernaar ná Zijn opstanding naar de hemel terug te keren, tot God.

Het dagboek bestellen?