Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 20 september

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.
Psalm 145 vers 2 en 3

Voor velen is de dag niet lang genoeg. Ze leven jachtig en hebben tijd te kort. Anderen die door ziekte en ouderdom of door werkloosheid tot nietsdoen zijn veroordeeld, ervaren de dag alsof er geen einde aan komt.

Hoe delen we onze dag in? De uren die we naar school of het werk moeten, staan vaak vast. Daarnaast zijn er verplichtingen die we moeten nakomen. Maar hoe is het met de tijd die we zelf kunnen invullen zoals wíj het willen?

Loven we God elke dag? Hebben we de vaste en goede gewoonte dagelijks te bidden? Niet alleen bij de maaltijden – dat is vanzelfsprekend! –, maar ook daarnaast? Persoonlijk, in alle stilte?

Het dagelijkse lezen van de Schrift is even nodig om God tot ons te laten spreken. In de Bijbel horen we Zíjn stem. Daardoor worden we gevoed en verkwikt. Zo leren we ook Gods gedachten kennen en weten we wat Zijn wil met ons leven is.

Hebben we dat in ons dagprogramma opgenomen?

Het dagboek bestellen?