Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 11 januari

God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
2 Korinthe 9 vers 15

Enkele teksten uit de Bijbel:

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16).

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (Romeinen 6 vers 23).

Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2 vers 8 en 9).

In al deze teksten is sprake van wat God geeft. Hij is niet een eisende, maar een gevende God. Hij geeft graag, van harte. Hij geeft gratis, omdat een Ander de prijs al heeft betaald: Jezus Christus. Híj onderging Gods oordeel, Hij stierf. – God heeft Zijn enige Zoon als Offer voor de hele mensheid geschonken. Nu biedt Hij in genade alle mensen verzoening, vergeving, verlossing en het eeuwige leven aan. Ons geloof is de hand die die gaven aanpakt. En zelfs dat geloof is een geschenk van Hem! Ja, God zij dank!

 

Het dagboek bestellen?