Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 4 juli

Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen.
Lukas 9 vers 51

Bethlehem herinnert ons aan de geboorte van de Heiland. Hij kwam om te redden, maar er was voor Hem geen plaats in de herberg. De kribbe, de voerbak voor het vee, was Zijn wieg.

In het stadje Nazareth groeide Hij op Die rijk was, maar ter wille van ons arm is geworden. Hij was de Verachte. Hij verrichtte als timmerman zwaar werk.

In Kapernaüm woonde Hij daarna. Daar werd Zijn macht zichtbaar, maar de inwoners verwierpen Hem.

Gethsémané is de plaats waar de Heiland in het stof gebogen lag en waar Hij Zich aansluitend gevangen liet nemen.

Op Golgotha volbracht Hij het verzoeningswerk tot verheerlijking van God en tot redding van verloren zondaars. God alleen peilde het diepe lijden van Zijn Zoon aan het kruis.

Het graf is de plaats van Zijn overwinning. Het werd verzegeld en bewaakt. Toch stond Hij zegevierend op uit de dood. Hij is nu in de hemel waaruit wij Hem verwachten.