Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 3 oktober

In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
Hebreeën 5 vers 7

Wie kan de tranen tellen die op aarde zijn vergoten? Er is zoveel verdriet! Verwijderingen tussen mensen, geleden verliezen, ziekten en ongerechtigheid – overal vloeien tranen.

De Heere Jezus weende Zelf over Jeruzalem, omdat de uitverkoren stad Hem afwees. Buiten de poort zou Hij worden gekruisigd; binnen de muren was voor Hem geen plaats. Dáárover weende Hij echter niet. Nee, Hij weende, omdat Hij het oordeel zag dat in de toekomst over de arme stad zou komen.

De Heiland weende ook bij het graf van Lazarus, omdat Hij zag in wat voor ellende de mens zich bevond.

Ten slotte weende Hij in Gethsémané toen Hij smeekte of de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij zou kunnen gaan. Maar dat was niet mogelijk. Het oordeel moest worden gedragen en Híj alleen kon het doen. Hij boog voor de wil van Zijn Vader en volbracht alles wat Hem werd opgedragen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage