Gepost op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 24 oktober

Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd.
Psalm 69 vers 5

David sprak deze woorden uit. Maar daarnaast brengen ze tot uitdrukking wat de Heere Jezus heeft ondervonden. Ook Hij werd zonder reden gehaat. Hij had de mensen alleen maar goeds gedaan, enkel gezegend. Het antwoord was haat, diepe, intense haat.

Hij werd mishandeld en gedood. De knechten van de hogepriester kwamen ’s nachts met zwaarden en stokken om Hem gevangen te nemen, terwijl Hij toch dagelijks in de tempel predikte. De Joodse menigte die voor de Romeinse stadhouder Pilatus samendromde, schreeuwde om Zijn dood, om Zijn kruisiging.

Herodes behandelde Hem met minachting en spot. Pilatus sprak het doodsvonnis uit. De Romeinse soldaten dreven de spot met Hem door Hem als een koning te huldigen.

Aan het kruis lasterden eerst de beide rovers. Ook de voorbijgangers hoonden Hem, met de overpriesters en schriftgeleerden.

En dat allemaal: zonder reden! Hij heeft ons juist zoveel reden gegeven om Hem lief te hebben en Hem werkelijk te eren!

 

Het dagboek bestellen?