Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 23 mei

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (…) vol van genade en waarheid (…) De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
Johannes 1 vers 14 en 17

Sinds de engel in het veld van Bethlehem aan de herders de blijde boodschap verkondigde dat de Christus was geboren, zijn tweeduizend jaar verstreken. Ruim dertig jaar na Zijn geboorte stierf Jezus Christus aan het kruis, nadat Hij had uitgeroepen dat Hij alles had volbracht.

Hij was gekomen om de mensen te redden. Maar zij wezen Hem af. Toch had Hij het verzoeningswerk volbracht en daardoor de weg gebaand waarop zondige mensen tot God konden komen. God was verheerlijkt.

Christus is het Woord van God, dat wil zeggen: Degene Die God openbaart. We kunnen God alleen kennen via Zijn Zoon. Vóórdat de Heere Jezus vlees was geworden, vóórdat Hij Mens was geworden, was God nog niet bekendgemaakt zoals nu.

Het openbaren van Wie God is, begon met de geboorte van Christus en het eindigde pas met Zijn sterven. Op het kruis was Gods openbaring voltooid.