Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 11 juli

(…) zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.
Efeze 5 vers 2

Judas Iskariot, één van de twaalf discipelen, leverde zijn Meester voor een paar geldstukken over aan de overpriesters en schriftgeleerden.

Toen de soldaten en dienaars Hem gevangen hadden genomen en de Joodse rechtbank Hem tot de dood had veroordeeld, leverden diezelfde overpriesters en schriftgeleerden Hem over aan Pilatus.

Terwijl deze Romeinse stadhouder van de onschuld van de Christus overtuigd was, leverde hij Hem ten slotte over om gekruisigd te worden.

Dat was de kant van de mens!

Godzelf heeft echter Zijn Zoon overgegeven in de dood voor onze overtredingen en zonden. Hij deed het uit liefde en spaarde Zijn eigen Zoon niet.

Wat ons Bijbelvers van vandaag zegt, is dat de Heere Jezus Christus Zichzelf vrijwillig heeft overgegeven. Hij, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, gaf uit eigen beweging en in eigen kracht Zijn geest over in de handen van Zijn God en Vader en daalde af in de dood!