Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 29 januari

Hij is onze vrede.
Efeze 2 vers 14

Mensen worden geboren als vijanden van God. Niet Híj was onze vijand, maar wíj leefden in onvrede met Hem. We stoorden ons er niet aan dat we onze Schepper eer verschuldigd waren. Daarom liepen we Gods doel met ons volledig mis. We volgden onze stamvader Adam die ook tegen God was ingegaan.

Wij hebben elkaar ook onderling gehaat. Oorlogen, geweld en terreur, maar ook ‘kleine’ ruzies leveren het onweerlegbare bewijs! Toch bekommerde de Heere Jezus Zich om ons. Door te sterven, heeft Hij vrede gemaakt. Zo voldeed Hij aan Gods heilige en rechtvaardige eisen. Wij hadden Zijn oordeel over onze zonden verdiend, maar de Heere Jezus nam dat op Zich en verzoende ons met God. “Wij dan, gerechtvaardigd uit  het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus” (Romeinen 5 vers 1).

Christus bewerkte nog meer: door Zijn werk heeft Hij ook vrede gebracht tussen de mensen onderling. Allen die deelhebben aan de verzoening met God, mogen met elkaar in vrede leven.

Zowel de vrede met God als die met de mensen, hebben we aan Hem te danken. Dank Hem dan ook!

 

Het dagboek bestellen?