Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 29 juni

De heilige Schriften (…) die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
2 Timotheüs 3 vers 15

Bij het lezen van de Bijbel is het enorm belangrijk hem te aanvaarden als volkomen gezaghebbend en maatgevend. Daarbij is het nodig om aandachtig te lezen en na te denken over wat er staat. Verder is het van groot belang te bedenken in welk Bijbelboek iets staat, en om op de samenhang te letten. De Bijbel spoort ons zelf aan om ‘Schrift met Schrift’ te vergelijken. We kunnen er niet een uitspraak uitplukken en daarop dan een bepaalde leer opbouwen. Bij dit alles is de leiding van de Geest van God onmisbaar, als we Zijn Woord onderzoeken.

Gelukkig hoeven we niet de hele Bijbel te begrijpen om gered te kunnen worden. Als God díe voorwaarde zou stellen, zou nooit een mens de hemel bereiken. Het gaat er bij de behoudenis om dat we met berouw voor God erkennen dat we veroordelenswaardige zondaars zijn. En dat we geloven dat Jezus Christus aan het kruis voor onze zonden heeft geleden en de toorn van God heeft gedragen. Dát geloof brengt ons de zaligheid, geeft ons het eeuwige leven en maakt ons tot kinderen van God.