Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 18 februari

Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
Lukas 24 vers 26 en 27

De Heere Jezus had Zijn discipelen van tevoren duidelijk verteld wat er zou gaan gebeuren. Hij zou gevangen worden genomen. Hij zou aan de Romeinen worden overgeleverd. Hij zou aan het kruis worden genageld. Ook de profeten uit het Oude Testament hadden voorzegd dat Hij zou komen, maar afgewezen en verworpen zou worden en zou moeten lijden. Als vrome Joden hadden ze dat kunnen weten.

De discipelen hebben het echter niet begrepen. Toen hun Meester in de handen van de leiders van de Joden viel, raakten ze in verwarring. Toen Hij ter dood werd gebracht, waren ze radeloos. En toen het graf leeg bleek te zijn, snapten ze er niets meer van – terwijl op dat moment toch de schellen van hun ogen af hadden kunnen vallen!

Daarna hebben zij echter de juistheid van elk woord van de Heere Jezus en van het Oude Testament bevestigd. En ze hebben het verkondigd aan elk die het wilde horen: de Heere Jezus moest sterven volgens het plan van God!

 

Het dagboek bestellen?