Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 30 juni

De Farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem, om Hem te verzoeken, een teken uit de hemel. en Hij zuchtte diep in Zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!
Markus 8 vers 11 en 12

Voortdurend omringden tegenstanders van de Heere Jezus Hem om het Hem lastig te maken. Door strikvragen probeerden zij Hem in de val te lokken. Ze poogden Hem tot een discussie te verleiden. Zo vroegen ze om een teken uit de hemel. Ze wilden een bovennatuurlijk bewijs zien. – Waren die duizenden die de Heiland had genezen, niet bewijs genoeg dat Hij de Zoon van God was?

Hun vraag kwam voort uit ongeloof en vijandschap. De Meester zuchtte in Zijn geest. Die verzuchting laat ons iets voelen van wat het Hem heeft gedaan dat Zijn schepselen zó verhard waren. Hij kwam uit liefde tot hen. Hij kwam om mensen te helpen en te verlossen. En dan zo’n ontvangst!

Toch aarzelde Hij niet op Zijn weg. Hij liet Zijn wandel niet afhangen van de reacties van mensen, maar alleen van de opdracht van Zijn Vader. Híj had Hem bevolen naar Golgotha te gaan. Daarom deed Hij dat.

 

Het dagboek bestellen?