Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 3 maart

Vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: eli, eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Mattheüs 27 vers 45 en 46

Wat zullen de Romeinse soldaten en joden zijn geschrokken! Midden op de dag, twaalf uur, toen de zon het hoogste punt aan de hemel had bereikt, werd het opeens volslagen donker.

Tot op dat moment hadden de mensen die rond het kruis stonden waaraan Jezus Christus hing, Hem uitgelachen en bespot. Dat was laag. Iemand die weerloos is en pijn lijdt, zó te behandelen! Natuurlijk, Gods Zoon wás niet weerloos, maar zo leek het wel.

Drie uur lang lag er een deken van dikke duisternis over de aarde. Al de spotters zwegen, terwijl ze zich bang en vertwijfeld afvroegen wat er toch gebeurde.

De Heere Jezus gaf Zelf het antwoord. ’s Middags om drie uur riep Hij naar de hemel: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Dáárom was het donker: God Die licht is, had Zich van Zijn eigen Zoon teruggetrokken, omdat Hij de straf droeg over de zonden die wij hadden bedreven!

 

Het dagboek bestellen?