Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 21 april

De Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. en Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.
Lukas 22 vers 61

De Meester stond voor het hoogste gerechtshof van de joden. Het vonnis stond van tevoren al vast: des doods schuldig! Het ging er alleen om de schijn van een eerlijk proces hoog te houden. Ze moesten toch hun gewetens sussen!

Op een afstand stond Petrus, Zijn vurige volgeling. Bij hoog en bij laag had hij beweerd, oprecht, dat híj zijn Meester nooit zou verlaten. Het moet de Heiland diep hebben geraakt hem tot drie keer toe te horen zeggen: ‘Ik ken Hem niet, ik hoor niet bij Hem!’ Hij zweeg. Ook die verloochening verdroeg Hij. Alleen, na de derde keer draaide Hij Zich om. Hij keek Petrus aan. Meer niet. Wat een bedroefde blik moet dat zijn geweest!

Wat is er in het hart van de Heere Jezus allemaal omgegaan? Wie zou het kunnen peilen? Door Zijn vijanden werd Hij gehaat en tot de dood veroordeeld. Maar door hen die Hem toch echt liefhadden, werd Hij in de steek gelaten en zelfs verloochend. Uit liefde tot zulke mensen ging Hij in de dood!

 

Het dagboek bestellen?