Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 14 april

Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.
Psalm 22 vers 8 en 9

Deze profetie ging in vervulling toen de Heiland aan het kruis hing, net buiten de poort van Jeruzalem. Vele toeschouwers hadden zich rondom de drie kruisen verzameld. Ook voorbijgangers bespotten Hem. Zij lasterden: ‘Laat God Hem maar helpen en van het kruis afhalen als Hij Hem liefheeft!’

Wat kunnen we dankbaar zijn dat de grote God Zich door zulke nietige mensen niet liet uitdagen! Hij had Zijn Zoon lief. Hij zag dat Hij uit gehoorzaamheid en liefde zelfs die moeilijke weg wilde gaan. De Heere Jezus was daar voor God kostbaar als nooit tevoren. Al Zijn welbehagen vond God in Zijn Zoon.

Maar wat was er gebeurd als God Hem inderdaad te hulp was gekomen? Als God tussenbeide was gekomen en had getoond dat Hij Zijn Zoon liefhad? Dan was er geen verzoeningswerk volbracht. Dan was Gods eer niet hersteld. Dan was er voor ons geen verlossing mogelijk. Daarom danken we God met ons hele hart dat Hij zweeg, totdat de Heiland alles volbracht had!

 

Het dagboek bestellen?