Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 6 augustus

Zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden.
Markus 14 vers 32 en 33

Waarom werd de Heere Jezus ontdaan en angstig toen Hij met Zijn discipelen in Gethsémané kwam? Het was vanwege onze zonden die Hij op Zich moest nemen aan het kruis.

Met de zonde is de angst in de wereld gekomen. Toen Adam en Eva hadden gezondigd, waren zij bang voor God en verborgen zich voor Hem. De Heere Jezus werd echter niet beangst omdat Hij had gezondigd – want Hij is zonder zonde! –, maar omdat Hij het oordeel over ónze zonden moest dragen.

In die gemoedstoestand smeekte Hij Zijn Vader of de drinkbeker aan Hem voorbij kon gaan. Dus, of het mogelijk was dat Hij het oordeel niet zou hoeven te ondergaan. Hij voegde er echter aan toe dat niet Zijn wil, maar die van de Vader moest gebeuren. Inderdaad hééft Hij ook de drinkbeker uit Zijn hand aangenomen en ís Hij naar het kruis gegaan. Om de wil van Zijn God en Vader te volbrengen, heeft Hij Zichzelf opgeofferd, opdat wij gered konden worden.

Het dagboek bestellen?