Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 10 oktober

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Mattheüs 16 vers 16

Jezus Christus was God en is Mens geworden, maar bleef daarbij altijd God en blijft nu ook tot in eeuwigheid Mens.

Hij was de door mensen, door Jood én heiden Verachte, maar tegelijk de door God, Zijn Vader, Geliefde.

Hij was rijk, maar is ter wille van ons arm geworden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Hij was de Gekruisigde, maar juist aan het kruis is Hij de Heiland geworden.

Hij was de Reine en Onschuldige, maar voor onreinen en schuldigen is Hij gestorven.

Hij was de Gestorvene, maar Hij is op de derde dag zegevierend opgestaan uit de dood en naar de hemel teruggekeerd.

Hij is de Redder van allen die inzien en erkennen dat ze verloren zijn, maar zal eens de Rechter moeten zijn van allen die niet wilden buigen voor God, hun Schepper.

Jezus Christus betekent voor God alles, maar wil ook voor u en mij alles zijn!

Het dagboek bestellen?