Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 9 april

Let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.
Hebreeën 3 vers 1

Aandachtig mogen we naar de Heere Jezus kijken, over Hem nadenken en Zijn heerlijkheid bewonderen. Denk aan Hem als de Schepper! Alles is door Hem en tot Hem geschapen. Hij is ook de Onderhouder van al het geschapene.

Denk aan Hem als de ware Mens! De Schepper deed Zijn intrede in Zijn eigen schepping. Het Kind Dat in de kribbe lag, opgroeide en timmerman werd, is de enige Mens Die zonder zonde was en zonder zonde bleef. Zijn leven was van het begin tot het eind tot eer en verheerlijking van God.

Denk aan Hem als Christus! Als de beloofde Messias van Zijn volk Israël kwam Hij naar de Zijnen, maar zij namen Hem niet aan.

Denk aan Hem als de Gekruisigde! Hij had de mensen alleen maar zegen gebracht, maar hun haat bracht Hem uiteindelijk aan het kruis. Tegelijk was Hij als de Zoon des mensen God gehoorzaam tot in de dood.

Denk aan Hem als Overwinnaar! Hij stierf, maar de dood kon Hem niet vasthouden. Hij stond op en keerde naar de hemel terug. Daaruit komt Hij spoedig terug!