Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 29 april

Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen (…) het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
Jesaja 53 vers 10

God wenst dat Zijn hemel vol wordt. Hij heeft de mensen geschapen, opdat ze Zijn kinderen zouden worden en voor eeuwig bij Hem zouden zijn. Zo wordt God de Vader geprezen, evenals Zijn Zoon. Hoe wordt Gods wil vervuld? Door Wie wordt bewerkt wat God welgevallig is? Door de Heere Jezus. Door het kruis van Golgotha. Daar volbracht Hij het verzoeningswerk. Zo werd Gods eer hersteld en voor ons mensen de weg tot God geopend.

Ja, de gevolgen van het kruis van onze Heiland zijn geweldig groot. Zijn lijden was dan ook onmetelijk diep. Het is aangrijpend de profeet Jesaja te horen zeggen dat het de Heere God behaagde om Zijn eigen Zoon te verbrijzelen!

We kunnen nog niet eens begrijpen dat God het oordeel over Hem uitstortte omdat het moest. Wíj zouden tot zo’n offer niet in staat zijn geweest. Maar onze dagtekst gaat veel verder: God schiep er behagen in om Zijn Zoon te slaan. Niet, omdat Hij Zijn Zoon niet liefhad – het tegendeel was waar, Hij had Hem onuitsprekelijk lief –, maar omdat Hij de zonden haat en Christus ze droeg. Wat een genade!

 

Het dagboek bestellen?