Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 25 november

Toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U getuigen? Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde.
Mattheüs 27 vers 12 tot en met 14

De Heere Jezus werd vals beschuldigd. De joodse leiders gaven alles wat ze hadden, om Pilatus ervan te overtuigen dat Hij veroordeeld moest worden. De Heiland reageerde niet! Hij zweeg op al die valse aanklachten.

Dat had de stadhouder waarschijnlijk nog nooit beleefd. Mensen zijn er meesters in om schuld van de hand te wijzen, ook als ze schuldig zijn. Maar de Zoon des mensen zweeg zelfs toen de Romeinse rechter Hem om een reactie vroeg. Dat verbaasde Pilatus enorm.

Ja, de Heere Jezus streed niet voor Zijn eigen belangen. Zodra het om de verheerlijking van God ging, dán gaf Hij Zich geheel. Maar Zijn eigen eer had Hij niet lief.

Bovendien wist de Heere Jezus dat het zo de weg van God was. Hij moest Zich gevangen laten nemen, Zich laten veroordelen en kruisigen. Aan dat kruis moest Hij Gods wil volbrengen.

 

Het dagboek bestellen?