Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 18 maart

Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
Hebreeën 2 vers 9

De Heere Jezus neemt de hoogste plaats in die voor een mens mogelijk is. Het is de ereplaats aan de rechterzijde van de troon van God. Hij heeft die ontvangen, omdat God een volkomen welbehagen in Hem had gevonden. De Heere Jezus was op aarde wel veracht en verworpen, maar voor God de Vader uitverkoren en kostbaar.

God heeft alle reden om de Heere Jezus op zo’n wijze te eren. Ten eerste was Hij immers tijdens Zijn hele leven tot een vreugde voor God. Alle mensen hadden God van Zijn eer beroofd door hun zondigheid en opstandigheid, maar Christus was Hem volmaakt toegewijd. Ten tweede heeft Hij in Zijn sterven aan het kruis het verzoeningswerk volbracht – en daarom gaat het vooral!

De Heere Jezus neemt nu de hoogste plaats in, omdat Hij eerst de laagste plaats heeft ingenomen. Hij hing in het diepste lijden en in de grootste vernedering. De mensen hadden voor Hem alleen maar een kruis over. Gód verhoogde Hem!

 

Het dagboek bestellen?