Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 16 september

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte (…) Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen.
Jesaja 53 vers 3 en 10

Tijdens Zijn leven op aarde moest de Heere Jezus veel van de mensen verdragen. Dat was lijden ter wille van de gerechtigheid. Hij leed, omdat Hij rechtvaardig was, terwijl de mensen zondaars waren. Daarom konden ze Hem niet uitstaan. Ze voelden zich door Zijn reine wandel aangeklaagd. Ze wezen Hem vol verachting af.

De mensheid haatte Hem, omdat Hij hun toonde hoe slecht zij waren. Zijn hart was vol liefde. Hij was juist gekomen om hen te verlossen, maar ze wilden Hem niet. Dat was bitter voor Hem. Hun hoon en verachting, hun afwijzing en wreedheid: het deed Hem pijn, tot diep in Zijn hart.

Aan het kruis leed Hij echter van de kant van God. Dat wil zeggen: tijdens de drie uren dat er duisternis was neergedaald. De oorzaak van dit lijden was precies omgekeerd: Hij leed vanwege de zonde! Ja, het waren ónze zonden die Hij droeg.

Dit lijden van Gods zijde was onnoemelijk veel zwaarder dan wat de mensen Hem hadden aangedaan. Hij werd door God verlaten tot Wie Hij in Zijn hele leven toevlucht had kunnen nemen!

 

Het dagboek bestellen?