Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 29 oktober

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Johannes 14 vers 9

De Heere Jezus was gekomen om God als Vader te openbaren. Vlak voor Zijn terugkeer naar de hemel, nadat Hij het verlossingswerk had volbracht, vertelde Hij Zijn discipelen dat de Vader Die Hij had geopenbaard, de Vader van iedere gelovige is.

De wereld erkende niet dat Hij Gods Zoon was. Voor haar was Hij slechts de Zoon van de timmerman Jozef. Alleen de gelovige ziet in Hem Degene Die in de schoot van de Vader is en Hem daarom kon openbaren. Slechts een Goddelijke Persoon is verheven genoeg om een Goddelijke Persoon te verklaren. De weg van Gods Zoon op aarde is een geschiedenis van de Vader met de Zoon.

Als we in het geloof de heerlijkheid van de Zoon hebben gezien, wordt het makkelijker om de Vader te zien. Door alles wat de Heere Jezus sprak en deed, kunnen we de Vader leren kennen. De genade waarin Hij de mensen tegemoet trad, is ook de genade van de Vader. De liefde, wijsheid en de macht die uit Zijn woorden en werken naar voren komen, tonen ons de Vader.

Het dagboek bestellen?