Boeken over onderwerpen


Het scharlaken koord             Nieuw!

 

Het snoer dat Rachab uit het raam liet hangen en waarlangs de beide verspieders ontkwamen, bevat rijke lessen.

 

Uitvoering: Paperback, 32 pagina's
Bestelnummer: PB322
Prijs:
€ 3,75

ex.


Benjamin, de Messias

 

Niet alleen – zoals algemeen bekend – is Jozef een beeld van onze Heiland, ook Benjamin laat ons iets van Zijn heerlijkheden zien.

 

Uitvoering: Paperback, 32 pagina's
Bestelnummer: PB321
Prijs:
€ 3,75

ex.


Hij riep hun naam twee keer 

 

Zeven keer wordt in de Schrift vermeld dat God een mens bij zijn naam roept en daarbij zijn naam twee keer roept. Dat moeten wel bijzondere gebeurtenissen zijn. Dit boekje behandelt ze en laat verrassende dingen zien.

 

Uitvoering: Paperback, 64 pagina's
Bestelnummer: PB320
Prijs:
€ 3,75

ex.


Rechtsomkeert naar boven            

Wat is ware bekering?

Wat is bekering? Dat is werkelijk een ernstige en uiterst belangrijke vraag! In onze tijd heerst grote oppervlakkigheid en lichtvaardigheid over godsdienstige dingen. Juist daarom is het zo waardevol om het Goddelijke antwoord op deze vraag te kennen.

 

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB319
Prijs:
€ 3,75

ex.


De dood van Christus 

Pascha, Rode Zee en Jordaan

Het met het bloed van het paschalam bestrijken van de posten en de bovendorpel van de Israëlieten in Egypte, de doortocht van het volk door de Rode Zee en het oversteken van de Jordaan: in alle drie gebeurtenissen wordt de dood van Christus voorgesteld, elke keer vanuit een bijzonder gezichtspunt.

 

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB318
Prijs:
€ 3,75

ex.


Het kruis en de genade

voor allen, voor velen

Voor wie is de Heere Jezus nu gestorven? Voor alle mensen, zodat allen uiteindelijk in de hemel komen? Of voor velen, alleen voor de uitverkorenen, zodat zij die niet uitverkoren zijn, helemaal niet gered kunnen worden? Of is het nog anders? Gods Woord geeft daarop een duidelijk antwoord.

 

Uitvoering: Paperback, 63 pagina's
Bestelnummer: PB317
Prijs:
€ 3,75

ex.


Verbrijzeld!

Het waarom van Jobs lijden

Wat is de zin van het lijden? Waarom laat God dat allemaal toe? Het zijn oeroude vragen waarop de geschiedenis van Job veel licht werpt.

 

Uitvoering: Paperback, 62 pagina's
Bestelnummer: PB316
Prijs:
€ 3,75

ex.


Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!  

Er zijn heel wat mensen die werkelijk een verandering hebben ondergaan - doordat de Heere Zijn hand op hen legde, nadat zij hun zonden beleden -, maar die toch vaak in onrust verkeren en twijfelen. De éne keer geloven zij wel dat alles goed is, maar kort daarop geloven zij het weer niet. Het éne ogenblik zijn zij blij en dankbaar, het moment daarna bang en onrustig.
Wat is daarvan de oorzaak?

 

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB315
Prijs:
€ 3,75

ex.


Bruidegom en Koning - Hij komt!  

G. Cutting

De Heere Jezus Christus komt terug! Bent u zich daarvan bewust?

Duizenden over de hele wereld, op alle sporten van de ladder van de maatschappij, zijn wakkergeschud en hebben dit ernstige en toch zo gezegende feit leren kennen. Het mag zijn dat er in deze laatste dagen spotters zijn die zeggen: "Waar blijft de belofte van Zijn komst?" (2 Petrus 3:4). En de boze slaaf mag in zijn hart zeggen: "Mijn Heere wacht met te komen" (Mattheüs 24:48). Toch is het waar wat Hebreeën 10:37 zegt: "Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven". Ja, "op een uur dat gij het niet meent, komt de Zoon des mensen" (Mattheüs 24:44).

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB314
Prijs:
€ 3,75

ex.


Onverhoorde gebeden

J. Rouw

De schrijver beschrijft hoe het probleem van de onverhoorde gebeden het wonder van de onverhoorde gebeden kan worden. Hij doet dat aan de hand van zes voorbeelden uit de Bijbel. Steeds weer blijkt dat het altijd beter en tot zegen is als God gebeden niet verhoort. Dit is tot grote troost en bemoediging voor christenen die met onverhoorde gebeden worstelen of op andere wijze in nood en moeilijke omstandigheden zijn.

Uitvoering: Paperback, 32 pagina's
Bestelnummer: PB313
Prijs:
€ 2,00

ex.


Mefibóseth
De goedheid van God

Ch. Stanley

Een prachtig boekje waarin de blijde boodschap van de goedheid van God door Jezus Christus op aansprekende wijze wordt verwoord.
Het is geschikt voor mensen die bang zijn voor God, omdat ze Hem en Zijn goedheid (nog) niet kennen.
Verder is het leerzaam voor mensen die zelf de goedkeuring van God proberen te verdienen door hun goede werken. En bovendien is het tot troost en bemoediging voor allen die twijfelen aan hun geloof.
Tenslotte is het voor íeder kind van God hartverwarmend aan de hand van de geschiedenis van Mefibóseth aan Gods goedheid te worden herinnerd.

Uitvoering: Paperback, 32 pagina's
Bestelnummer: PB312
Prijs:
€ 2,00

ex.


Gedoopt ... om bij Christus te horen

N.N.

Waarom lieten de Afrikaanse minister van financiën, de joodse geleerde, de Romeinse legerofficier, de Turkse zakenvrouw en de Griekse gevangenisdirecteur zich dopen?

Je kunt niet nóg beter uitleggen wat de kerngedachte van de doop is, dan het aanschouwelijke onderwijs uit het Nieuwe Testament het doet.

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB311
Prijs:
€ 3,75

ex.


Spreken in talen ... een fenomeen

N.N.

Het was een buitengewoon gebeuren, een fenomeen, toen een groep eenvoudige mensen uit het noorden van het land Israël, uit de landstreek Galiléa, in Jeruzalem opeens in vreemde talen begon te spreken die ze nooit hadden geleerd!
Juist in die dagen was de stad overvol door de ontelbare joden die vanuit alle windstreken naar de tempel waren opgetrokken om het pinksterfeest te vieren; zo had God het immers bevolen! Logisch, dat de mensen te hoop liepen en verbluft waren. Ze stonden perplex: 'Wat betekende dat nu?'
In onze moderne, eenentwintigste eeuw staat dit spreken in vreemde talen, zonder ze ooit geleerd te hebben, opnieuw volop in de belangstelling.

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB310
Prijs:
€ 3,75

ex.


Een zevenvoudige grondslag van samenkomen

J.N. Voorhoeve

Dit boekje is een heruitgave van de brochure Vergaderen op grondslag van Mattheüs 18 : 20, van de hand van broeder J. N. Voorhoeve. De eerste Nederlandse uitgaven verschenen bij uitgeverij Voorhoeve in Den Haag, waarvan de laatste alweer tientallen jaren geleden. Een grondige revisie was noodzakelijk, in verband met de sterk veranderde spelling en spellingsregels. Gods waarheid verandert nooit. Het is treffend hoe tijdloos ook geschriften zijn die op de Heilige Schrift zijn gebaseerd!

Uitvoering: Paperback, 32 pagina's
Bestelnummer: PB309
Prijs:
€ 3,75

ex.


Jethro, Zippora en Hobab

N.N.

Wie zich verdiept in de geestelijke lessen van het Oude Testament, staat versteld van de rijkdommen die de Heilige Geest heeft gelegd in de geschiedenissen uit het dagelijkse leven van mensen die duizenden jaren vóór ons hebben geleefd.

 

Uitvoering: Paperback, 64 pagina's
Bestelnummer: PB308
Prijs:
€ 3,75

ex.


Verdeeldheid? ...Eenheid!

E. Brockhaus

Het was de wens van de Heere Jezus dat al Zijn discipelen één zouden zijn. De christenheid is allesbehalve een uiterlijke eenheid. De talrijke kerken en groeperingen zijn een wangetuigenis. In dit werkje betuigt de schrijver het grote belang van eenheid; niet zo maar een 'gelijmde' eenheid, maar een eenheid op grond van Goddelijke beginselen.

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB307
Prijs:
€ 3,75

ex.


Eten en drinken van het avondmaal

H.C. Voorhoeve

Het avondmaal zoals dat door de Heere Jezus Zelf is ingesteld, is een steeds terugkerende handeling in de christenheid. Hoewel de Bijbel hierover op verschillende plaatsen spreekt, vindt de praktisering ervan op zeer diverse wijzen plaats. Deze uiteenzetting gaat in op de betekenis van het avondmaal, maar ook op vragen als voor wie het bestemd is en op welke wijze het gegeten moet worden.

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB306
Prijs:
€ 3,75

ex.


Hoe krijg ik vrede met God?

J.N. Darby

Hoeveel oprechte zielen zijn er niet die voortdurend in onzekerheid leven met betrekking tot hun behoudenis? Toch is het nooit Gods wil dat Zijn kinderen in angst en onzekerheid leven. Hij wil rust en vrede geven. Dit boekje wil daartoe de weg openen. Het is geschreven in de vorm van een dialoog. Het is zeer aanbevelenswaard om zelf te lezen, maar ook om door te geven aan hen die worstelen met dit probleem.

Uitvoering: Paperback, 48 pagina's
Bestelnummer: PB305
Prijs:
€ 3,75

ex.


Het zogenaamde 'Darbisme'

J.N. Voorhoeve

Bestaat er 'Darbisme'? De schrijver geeft een helder antwoord. Een korte beschrijving van het leven van br. J.N. Darby, gepaard met een schildering van de ontwikkelingen in zijn tijd én van de beginselen die hij in de Bijbel ontdekte en anderen predikte, maken dit boekje aantrekkelijk. Het is begrijpelijk geschreven en heel geschikt om aan geïnteresseerden te geven.

Uitvoering: Paperback, 85 pagina's
Bestelnummer: PB304
Prijs:
€ 4,25

ex.


Geest, ziel en lichaam

J.N. Darby / W. Kelly

Wat is nu eigenlijk je ziel en je geest? Op deze vaak opkomende vraag geeft het eerste deel van dit boek een eenvoudig antwoord, zonder verwikkeld te raken in psychologische beschouwingen. Daarnaast wordt in de laatste beide hoofdstukken uitvoerig ingegaan op de onsterfelijkheid van de ziel van de mens. Dit is vrij leerstellig en geen 'lichte kost', maar wel uitermate belangrijk.

Uitvoering: Paperback, 118 pagina's
Bestelnummer: PB302
Prijs:
€ 4,75

ex.